Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 24. travnja 2023. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-11, OS-13 (od križanja sa oSI 4 do križanja sa OSI 8) i OS-14 u I. fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj. Rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2023. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Izvod iz projekta

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru