Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20),  gradonačelnik Grada Sinja  MIro Bulj, dana 13. svibnja 2022. godine,  objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava  građenja građevinskog zemljišta

na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj.