Koncept realizacije projekta Zone na 156ha baziran je na faznoj izgradnji svih infrastrukturnih sustava, pa je prema ishođenim načelnim dozvolama izgradnja planirana unutar tri faze, prva južno od centralne saobraćajnice, a druge dvije sjeverno od iste, podijeljene poprečnom saobraćajnicom. Površina zemljišta, koja je projektno spremna za građenje i potencijalne poduzetnike, u I fazi realizacije je 59 ha..  Procjenjena vrijednost radova komunalnog opremanja zemljišta I faze izgradnje iznosi 66.750.000,00 kn. Paralelno sa realizacijom projekata, kojih je investitor Društvo, Grad Sinj je ugovorio  izradu cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju TS «Kukuzovac» 110/20 (10)kV, locirane u I fazi GZK.

 1. CESTOVNA MREŽA I PARKIRALIŠTA – PROMETNICE UNUTAR ZONE
  Tehnički aspekt
  –       izrađena idejna rješenja i idejni projekt prometne mreže unutar obuhvata cijele GZK na 156 ha
  –       ishođena lokacijska dozvola
  –       ishođena načelna dozvola kojom se određuju faze izgradnje po kojima će se izraditi glavni projekti i ishoditi građevinske dozvole, odnosno potvrde glavnih projekata
  –       izrađen parcelacijski elaborat cestovne mreže i parkirališta I faze realizacije, nakon čije provedbe su ispunjeni svi preduvjeti za uvođenje investitora u prostor i projektiranje poslovnih objekata
  –       izrađen glavni projekt prometne mreže I faze realizacije, projekt prometne signalizacije,
  –       izrađen glavni projekt krajobraznog uređenja
  –       izrađen izvještaj o inženjersko-geološkim istražnim radovima
 2. CESTOVNI PRIKLJUČAK ZONE NA D-1
  Tehnički aspekt
  –       izrađeno idejno rješenje i idejni projekt
  –       ishođena lokacijska dozvola
  –       izrađen parcelacijski elaborat i ovjeren od strane nadležnih tijela i Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
  –       potvrđen list «A» parcelacijskog elaborata i nastale promjene upisane u zemljišnu knjigu
  –       riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama u obuhvatu zahvata izgradnje
  –       po upisu promijenjenog statusa nekretnina u zemljišnoj knjizi, izvršit će se provedba lista «B» parcelacijskog elaborata u katastarski operat
  –       izrađen glavni projekt cestovnog priključka
  –       nadležnom upravnom tijelu predan zahtjev za potvrdu glavnog projekta (prije građevinska dozvola)
 3. ELEKTROOPSKRBA
              Tehnički aspekt
   PRIVREMENI PRIKLJUČAK NA ELEKTROMREŽU ( HEP )
  –       Izrađeno idejno rješenje priključnog kabela Radošić-Kukuzovac
  –       Ishođena lokacijska dozvola
  –       Izrađen glavni projekt i postavljen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
  –       Po javnom natječaju izabran izvođač radova i potpisan ugovor – iskop kanala za polaganje kabela od Radošića do ulaza u zonu,
  –       Potpisan predugovor o izgradnji i financiranju sa HEP-om, DP Elektrodalmacija Split
  –       Izrađeno idejno rješenje za TS «KUKUZOVAC-12»,
  –       Ishođena lokacijska dozvola za TS «KUKUZOVAC – 12»,
  –       Izrađeno idejno rješenje za raspletni kabel i TS «KUKUZOVAC-22»,
  –       Ishođena lokacijska dozvola za raspletni kabel i TS «KUKUZOVAC-22

 Za ishođenje građevinske dozvole čeka se suglasnost Agencije za telekomunikacije na glavni projekt

ELEKTROMREŽA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA UNUTAR  ZONE
            Tehnički aspekt
–       Izrađeno idejno rješenje i idejni projekt elektro i telekomunikacijske mreže te javne rasvjete unutar obuhvata cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
–       predan zahtjev za lokacijsku dozvolu
–       ishođena lokacijska dozvola za cijelu zonu
–       izrađeni idejni projekti za tri TS 10(20)/0,4 kV pod oznakoma «1», «30» i «31»
–       izrađen glavni projekt kabelskog raspleta, javne rasvjete i telekomunikacijske kanalizacije
–       izrađen glavni projekt tri trafostanice

 1. VODOOPSKRBA  I  ODVODNJA
               VODOOPSKRBA
              Tehnički aspekt
  –       izrađeno idejno rješenje vodoopskrbe za obuhvat cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
  –       ishođena lokacijska dozvola
  –       izrađen idejni projekt
  –       ishođena načelna dozvola sa utvrđenim fazama izgradnje prema kojima će se ishoditi potvrda glavnog projekta. Načelna dozvola omogućava ulazak u prostor i izvođenje pripremnih radova
  –       izrađen glavni projekt vodoopskrbe

ODVODNJA
             Tehnički aspekt
–       izrađen idejno rješenje i idejni projekt odvodnje otpadnih voda za obuhvat cijele GZK na 156ha, sa prikazom fazne izgradnje
–       izrađeno idejno rješenje za biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
–       nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš za sustav odvodnje, predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za cijelu zonu
–       izrađen glavni projekt odvodnje

 1. STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
  – izrađena studija utjecaja na okoliš – zaštita prostora, ekološkog sustava  i  sustav odvodnje otpadnih voda Gospodarske zone Kukuzovac
  –       predana nadležnim službama na postupak procjene utjecaja konkretnog zahvata na okoliš
  –       u postupku Povjerenstvo zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva što je usporilo postupak procjene utjecaja na okoliša
  –       nakon javnog uvida i javne rasprave od 15 dana donijeto rješnje o prihvatljivosti za okoliš izgradnje sustava odvodnje Gospodarske zone Kukuzovac ( 30.04.2008.g.)

Između ostaloga, u Društvu su obavljeni poslovi izrade informacija te dostava i razmjena podataka za potrebe tijela državne i regionalne uprave te raznih državnih institucija. Zahtjevi za sufinanciranjem projekata, niz raznih imovinsko pravnih poslova, te mnogobrojne geodetske situacije za potrebe izrade projektne dokumentacije infrastrukturnih sustava na površini cijele Zone!

Ukupno je isprojektirano i dovedeno do lokacijskih dozvola 30 km cesta unutar obuhvata cijele Zone sa svim infrastrukturnim sustavima, od čega je 8 km u obuhvatu I faze praktično dovedeno do izdavanja građevinskih dozvola i pripremljeno za građenje.

U SINJU, TRAVANJ 2008. 

GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC