Naručitelj Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj, broj: 13/2017 i 4/2023, dana 6. studenoga 2023. godine objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova – Ugradnja habajućeg sloja asfalta na OS-15 (od križanja sa OSI 4 do križanja sa OSI 8) u I. fazi realizacije Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj.

Rok za dostavu ponuda je 13. studenoga 2023. godine u 12,00 sati. Pripadajuće dokumente možete preuzeti ispod ove objave.